23.08.2007, 00:00

Znevýhodnené skupiny na trhu práce

-- Občania so zdravotným postihnutím
-- Dlhodobo nezamestnaní občania (viac ako 1 rok)
-- Matky po materskej dovolenke
-- Ľudia nad 50 rokov
-- Absolventi
-- Osoby s nízkym vzdelaním