Platí, že čím vyššie vzdelanie človek dosiahne, tým vyššiu odbornosť získa. Dosiahnutie vzdelania bolo potrebné od najstarších čias spoľahlivo preukazovať a označovať. Na to slúžili a slúžia rôzne diplomy, certifikáty, vysvedčenia i akademické tituly.
Dôvera v tieto tituly sa prirovnáva neraz k dôvere v peniaze či cenné papiere. V Európe sa traduje, že garantom kvality certifikátov o vzdelaní je predovšetkým štát, ale napríklad v USA je kvalita garantovaná prestížou a menom samotnej vzdelávacej inštitúcie.
Štruktúra používaných titulov sa v priebehu dejín menila a mení sa aj dnes. Tak to bude asi aj do budúcnosti napriek snahám o zjednocovanie akademických titulov v rámci Európskej únie.

Akademické tituly:

akad. arch. = Akademický architekt
Akademický titul: Akademický architekt

akad. mal. = Akademický maliar
Akademický titul: Akademický maliar

akad. soch. = Akademický sochár
Akademický titul: Akademický sochár

ArtD. = Doktor umenia
Akademický titul: Doktor umenia

BBA = Bachelor of Business Administration
Celosvetovo uznávaný akademický titul pre manažérov na bakalárskej úrovni. Nasleduje titul MBA.

BBS = Bachelor of Business Studies
Akademický titul: Bakalár obchodných štúdií

Bc. = Bachelor
Akademický titul: Bakalár

BcA. = Bachelor of Art
Akademický titul: Bakalár na umeleckých školách

BD = Bachelor of Divinity
Akademický titul: Bakalár študujúci bohoslovectvo

BSc = Bachelor of Science
Akademický titul: Bakalár vied

CEU = Central European University
Central European University -- medzinárodná postgraduálna inštitúcia so zameraním na humanitné vedy a sociálnu oblasť v Budapešti

CSc. = Candidatus scientiarum
Akademický titul: Kandidát vied

DAHE = Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie (vyššie odborné vzdelanie)


DBA = Doctor of Business Administration
Akademický titul: Najvyšší stupeň manažérskeho vzdelania

Dr.h.c. = Doctor honoris causa
Akademický titul: Čestný doktor -- titul udeľovaný bez skúšok za vynikajúce zásluhy o vedu, umenie, štát, ...

DrSc. = Doctor scientiarum
Akademický titul: Doktor vied

Ing. = Inžinier
Akademický titul: Inžinier

Ing. arch. = Inžinier architekt
Akademický titul: Inžinier architekt

JUDr. = iuris utriusque doctor -- doktor práv
Akademický titul, ktorý získa držiteľ magisterského titulu (Mgr.) po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce (tzv. malý doktorát) v oblasti práva.

MBA = Master of business and administration
Prestížny vysokoškolský titul pre ľudí študujúcich manažment

Mgr. = magister
akademický titul

MUDr. = medicinae universae doctor -- doktor všeobecného lekárstva
Akademický titul, ktorý získa absolvent lekárskej fakulty po úspešnom ukončení štúdia. Ide o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, na ktorý spravidla nadväzuje ďalšie vzdelávanie v podobe špecializačnej prípravy a pod.

MVDr. = Doktor veterinárneho lekárstva
Akademický titul, ktorý získa absolvent veterinárneho odboru štúdia po úspešnom ukončení štúdia. Ide o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.

PaedDr. = paedagogicae doctor -- doktor pedagogiky
Akademický titul, ktorý získa držiteľ magisterského titulu (Mgr.) po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce (tzv. malý doktorát) v oblasti pedagogikyPhD. = Philosophie Doctor
PhD. = Doktor -- Philosophiae Doctor
Akademický titul, ktorý získa doktorand po absolvovaní niekoľkoročného doktorandského štúdia, úspešnom zložení dizertačnej skúšky, obhajobe dizertačnej práce a splnení ďalších podmienok. Titul udeľuje vedecká rada univerzity. Absolvent získa tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, ide o tzv. veľký doktorát, uznávaný na celom svete, uvádza sa za menom.

PhDr. = Philosophiae Doctor
Akademický titul, ktorý získa držiteľ magisterského titulu (Mgr.) po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce (tzv. malý doktorát).

prof. = profesor

RNDr. = rerum naturalium doctor -- doktor prírodných vied
Akademický titul, ktorý získa držiteľ magisterského titulu (Mgr.) po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce (tzv. malý doktorát) v oblasti prírodných vied.

RSDr. = doktor sociálno-politických vied
rerum socialum doctor

ThDr. = doktor teológie, bohoslovectva
Theologiae doctor