09.11.2006, 00:00

Čo hovorí Zákonník práce

Na vysokých školách akademický rok 2006 -- 2007 je takpovediac v plnom prúde. Mnohí študenti svoj čas využívajú aj na finančné prilepšenie svojho života prostredníctvom brigádnickej práce. Umožňuje im to tiež právna úprava v Zákonníku práce, a to i napriek tomu, že právny status študenta výslovne na svoje účely nevymedzuje.

Čo treba uviesť v dohode
Za študenta sa považuje človek, ktorý má pracovnoprávnu subjektivitu a sústavne sa pripravuje na povolanie. Podľa paragrafu 227 Zákonníka práce dohodu o brigádnickej práci študentov teda môže zamestnávateľ uzatvoriť len s fyzickou osobou -- študentom, aj keď predpokladaný rozsah nepresahuje sto hodín v kalendárnom roku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov však nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času (do tohto rozsahu sa nezapočítava čas pracovnej pohotovosti, za ktorú zamestnancovi nepatrí odmena, a pracovná pohotovosť doma).
Treba upozorniť, že dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času (uvedeného vyššie) sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov (zamestnávatelia majú zákonnú povinnosť viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov).
Z paragrafu 228 vyplýva, že dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené:
-- dohodnutá práca,
-- dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
-- dohodnutý rozsah pracovného času a
-- doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Ako dohodu zrušiť
Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej zrušenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta podľa uvedenej dohody, na čo sa v praxi dosť často zabúda. Okamžité zrušenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia pracovného pomeru nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.
V kontexte napísaného treba pripomenúť, že dohoda o brigádnickej práci študentov patrí medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb len výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonávaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom a ktorej výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neúčelný alebo nehospodárny. Spory vyplývajúce z tejto dohody sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru.
Spomínané dohody však nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.