10.05.2007, 00:00

Vzdelanie zvyšuje sluchovo postihnutým šance na prácu

Vzdelávanie a efektívna odborná príprava pre trh práce sú základnými predpokladmi zvýšenia zamestnanosti sluchovo postihnutých ľudí. Týka sa to všetkých foriem vzdelávania od základných škôl, cez odbornú prípravu na stredných a vysokých školách až po alternatívne formy vzdelávania, akými sú ďalšie, celoživotné a neformálne vzdelávanie, prízvukuje vedúca oddelenia stratégie a projektov Európskej kultúrnej spoločnosti Barbara Gindlová (Občianske združenie Európska kultúrna spoločnosť sa orientuje na projekty nových vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny ľudí na trhu práce).
Na potrebu rozšírenia vzdelávacej ponuky pre širokú skupinu sluchovo postihnutých s dôrazom na zvýšenie digitálnej gramotnosti, znalostí anglického jazyka, manažérskych a projektových zručností, podnikateľských a lektorských zručností tiež poukázal medzinárodný seminár, ktorý sa nedávno uskutočnil v Bratislave.

Pomocou európskych projektov
Sluchovo postihnutí tvoria štyri percentá slovenskej populácie. Sluchovo postihnutí, pokiaľ ich postihnutie nie je kombinované s inou formou postihnutia, môžu byť podľa Gindlovej pre zamestnávateľov vhodnou pracovnou silou. Aj preto, že ich intelektuálny potenciál nie je limitovaný, ako i preto, že využívanie počítačov výrazne obmedzuje ich hlavný hendikep. Veľký význam majú pritom demokratizácia a zlepšovanie prístupu zdravotne postihnutých k vzdelávaniu, modernizácia jeho obsahovej ponuky, aplikácia bezbariérových foriem výučby.
Zlepšovať zamestnanosť sluchovo postihnutých na Slovensku v súčasnosti výrazne pomáhajú projekty financované zo štrukturálnych fondov, konkrétne z Európskeho sociálneho fondu. V rámci programovacieho obdobia rokov 2007 až 2013 sa otvárajú veľké možnosti na konkrétne aktivity odbornej prípravy i na zlepšenie postavenia sluchovo postihnutých na trhu práce.
Podstatné sú podľa Gindlovej tie riešenia, ktoré smerujú k odbornej príprave zdravotne postihnutých na výkon konkrétneho povolania v súčinnosti s tvorbou nových pracovných miest a s možnosťou praktickej stáže ešte počas trvania projektu. Ešte zaujímavejšie môžu byť projektové riešenia "šité na mieru", čiže orientované na prípravu sluchovo postihnutých na výkon konkrétnej pracovnej pozície v spolupráci s konkrétnou firmou, organizáciou alebo podnikom.
Firma môže získať zo štrukturálnych fondov prostriedky na úpravy pracoviska, nákup potrebných zariadení a vybavenia, vytváranie špeciálnych pracovných podmienok na zapojenie sluchovo postihnutých, ako aj zabezpečiť tréningy priamo na pracovisku.
Bonusom takto orientovaných projektov je podľa Gindlovej kvalifikovaná a lojálna pracovná sila, ktorá si váži svoje zamestnanie, ako aj priaznivejšia sociálna klíma v podniku.

Neochota zamestnávateľov
Ako pripomína Gindlová, zamestnávanie zdravotne postihnutých je síce na Slovensku ošetrené zákonom, no zamestnávatelia radšej zaplatia finančnú pokutu za nedodržanie povinnej kvóty, ako by mali prijať zdravotne postihnutého človeka.
Dôvodov je podľa nej niekoľko:
-- sila stereotypov a nedostatok sociálnej empatie,
-- nedostatočná informovanosť zamestnávateľov o výhodách a nevýhodách zamestnávania zdravotne postihnutých,
-- zvýšené nároky na úpravu pracovného miesta,
-- nefunkčné väzby medzi organizáciami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravotne postihnutých a konkrétnych zamestnávateľov v regiónoch,
-- no najmä nedostačujúca odborná príprava a adaptabilita zraniteľných skupín pre moderný trh práce.