19.04.2007, 00:00

Čo hovorí o vzdelávaní zákon

Zamestnávateľ má zákonnú možnosť starať sa o odborný rast, respektíve zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov.

Starostlivosť o kvalifikáciu a rekvalifikáciu
V paragrafe 153 Zákonníka práce (ZP) sa ustanovuje, že zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie (zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie). Pojem "zvyšovanie" ani "prehlbovanie kvalifikácie" pracovný kódex presnejšie nevymedzuje, avšak ustanovil, že prehlbovaním kvalifikácie sa rozumie aj jej udržanie a obnovovanie. Teda zamestnávateľ vzhľadom na konkrétneho zamestnanca buď sa stará o zvyšovanie jeho kvalifikácie (pravda, ak je to potrebné) alebo o prehlbovanie jeho kvalifikácie. Podľa paragrafu 154 toho istého zákona, "zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie
-- zaškolením alebo
-- zaučením".
Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie. Ide o krátkodobejšie formy a spôsoby získania kvalifikácie, ktoré nemožno prirovnávať k sústavnej príprave na povolanie.
Do citovaného ustanovenia je zakotvená aj právna povinnosť zamestnávateľa rekvalifikovať zamestnanca -- "Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach". Bližšie podmienky uskutočňovania rekvalifikácie sú zakotvené v zákone o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. 5 z roku 2004). Zároveň v uvedenom paragrafe 154 ZP sa upravuje, že zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Akcentuje sa oprávnenie zamestnávateľa uložiť zamestnancovi povinnosť zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu (účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda).

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním
-- pracovného voľna,
-- náhrady mzdy a
-- úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná (paragraf 155 odsek 1 ZP). Konkrétne náležitosti takej dohody sú uvedené v odseku 2 až 5 paragrafu 155 ZP, na ktoré odkazujeme.
V nadväznosti na uvedené sa žiada poznamenať, že povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov nevzniká, najmä ak napríklad zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilým na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, ďalej ak zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy, alebo rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu a v neposlednom rade aj vtedy, ak zamestnávateľ nevyužíval v posledných dvanástich mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil. Summa summarum, dôvody, pri ktorých nevzniká úhradová povinnosť zamestnanca, nie sú taxatívne vymedzené. Možno ich teda rozšíriť, napríklad na základe kolektívnej zmluvy alebo aj pracovnej zmluvy.