Detoxikácia alebo odstraňovanie toxínov z tela, je činnosť zameraná na vnútornú očistu organizmu človeka od jedovatých látok, spôsobujúcich svojim nahromadením poruchy činnosti jednotlivých orgánov a neskôr ich poškodenie a zlyhanie. Podobne ako vonkajšia očista (hygiena) má i vnútorná očista (detoxikácia) podstatný vplyv na zdravie človeka a dĺžku jeho života. V minulosti sa očista vykonávala nevedome pod vplyvom náboženskej ideológie. Očistu tela zabezpečovali pôsty, očistu psychiky (duše) modlitba a spoveď. Moderná detoxikácia cieľavedome vyhľadáva a odstraňuje z ľudského organizmu látkové toxíny (chemické látky, biologické toxíny, mikroorganizmy a pod.), ale i psychické záťaže (negatívne emocionálne zážitky, potlačené krivdy, výčitky svedomia a pod.), ktoré organizmus poškodzujú a sú príčinou mnohých vážnych ochorení.

Aký prínos má detoxikácia pre náš organizmus?
Pri preventívnej detoxikácii človek úplne eliminuje možnosť vzniku väčšiny chronických civilizačných chorôb, pri liečbe detoxikáciou môže odstránením toxínov spôsobujúcich poruchy orgánov dosiahnuť ich vyliečenie, alebo aspoň spomaliť a zastaviť ich ďalšie poškodzovanie. Ako najúčinnejšia sa javí metóda kontrolovanej a riadenej detoxikácie.

V čom spočíva táto metóda a ako sa vykonáva?
Metóda je založená na zisťovaní jednotlivých toxínov, ktoré spôsobujú pacientovi zdravotné problémy, na ich následnom odstraňovaní podľa vopred stanoveného postupu (riadená DTX) a opätovnom zisťovaní účinnosti absolvovanej terapie (kontrolovaná DTX). V praxi sa táto, mnou vyvinutá, metóda vykonáva vo vybraných detoxikačných centrách, kde vyškolení pracovníci po stanovení anamnézy a zistení prítomnosti toxínov meraním EAV (elektroakupunktúra podľa Dr. Volla) vypracujú toxickú mapu organizmu, určia postup detoxikácie a odporučia potrebné preparáty a kúry. Na úspešné zvládnutie väčšiny zdravotných problémov sú potrebné minimálne tri návštevy v detoxikačnom centre.

Aké preparáty a kúry používate pri tejto metóde?
Očistu môžeme vykonávať viacerými spôsobmi. Môže ísť o mechanickú očistu (črevná sprcha, výplachy, chirurgický zákrok), rozpustenie a vylúčenie toxínov pomocou účinných látok v bylinách (čajové zmesi) a pomocou informačných preparátov stimulujúcich imunitný systém k vylúčeniu zistených toxínov. Práve tieto preparáty sú rozhodujúcim nástrojom našej terapie. Na rozdiel od väčšiny preparátov na trhu, ktoré do ľudského tela "niečo" dodávajú (vitamíny, stopové prvky, enzýmy), naše preparáty, naopak, spôsobujú vylučovanie škodlivých látok z tela. Na základe doterajšej praxe si dovolím tvrdiť, že drvivá väčšina populácie netrpí nijakým nedostatkom týchto látok, ale oveľa častejšie sú ochorenia spôsobené ich nadbytkom. Pri zistení určitej nedostatočnosti ide takmer vždy o poruchu metabolizmu (vstrebávania) a nie o nedostatok týchto látok v potrave.

Máme vôbec nejakú možnosť brániť sa toxínom?
Napriek súčasným vedomostiam o mechanizme intoxikácie nevieme úplne zamedziť prísun toxínov do organizmu (často sú nebezpečné toxíny vyprodukované priamo v ňom) a preto je našou snahou obmedziť ich na množstvo, ktoré dokáže organizmus vylúčiť. Dá sa to dosiahnuť výberom vhodnej stravy, vyhýbaním sa znečistenému prostrediu, psychohygienou a pod. Účinná je aj preventívna detoxikačná terapia.