25.11.2015, 00:01

Veľké investície máme vďaka eurofondom

Marian Buras, primátor poľskej Morawice hovorí, ako sa mu podarilo dostať túto obec medzi najlepšie v Poľsku. Tu sú jeho riešenia a výsledky.


Marian Buras je vo funkcii starostu obce Morawica už od roku 1990. Je absolventom Poľnohospodárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Krakove. Absolvoval viacero kurzov a školení v oblasti riadenia, taktiež stáž na International Civil Society Workshop v Daytone, USA, ktorú usporiadala The Kettering Foundation. Obec doviedol do spoločnosti najlepších obcí v Poľsku.
Dôkazom sú mnohé ocenenia a tituly pre starostu aj obec, ako aj ich umiestnenia na vrcholoch celopoľských rebríčkov. Za svoju činnosť v prospech samosprávy bol v roku 2014 prezidentom Poľskej republiky ocenený Rádom obrodenia Poľska. Starosta Marian Buras je často pozývaný ako expert do rôznych diskusných panelov.
Riešenia týkajúce sa riadenia obce, napr. v oblasti vzdelávania a komunálnych služieb, ktoré zaviedol, boli zapísané do celoštátnej databanky dobrých samosprávnych riešení a sú príkladom pre mnohých predstaviteľov samosprávy nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí.


ROZHOVOR

Pán starosta, aký bol začiatok vašej práce v samospráve, čiže rok 1990 a ako sa odvtedy zmenil výzor obce Morawica?
V skutočnosti bol rok 1990 ťažkým rokom pre začínajúceho starostu. Zmena režimu umožnila obci prijímať nezávislé rozhodnutia, ktoré si však vyžadovali podporu poslancov a aj obyvateľov. V tom čase nebol v obci Morawica vodovod, telefónne káble, a už vôbec nehovorím o kanalizácii či dobrej kvalite obecných ciest. Postupne som sa snažil prehovárať  poslancov, ale aj obyvateľov, aby boli uskutočnené nové investície, ktoré by sa v prípade nezačlenenia miestnej spoločnosti nepodarilo uskutočniť. Územie, ktoré vlastnila obec, sme začali vybavovať vodou a kanalizáciou. To povzbudilo ľudí ku kúpe pozemkov na tomto území a usadenie sa v našej obci. Taký istý vzorec predaja pozemkov sme ponúkli podnikateľskej sfére.

Od roku 1990 do dnešných dní vzrástol počet obyvateľov z 10 000 na 15 000 a počet podnikateľských  subjektov prekročil číslo 1 000, pričom v rámci nich je veľa zahraničných koncernov. Súčasne s uskutočňovaním investícií do infraštruktúry obec rozširovala a stále rozširuje ponuku kultúrneho vyžitia a vzdelávania. Obec investuje do výstavby objektov verejného využitia, akými sú krytá plaváreň s relaxačným komplexom, hala pre kultúrne a športové podujatia, moderné samosprávne centrum, v ktorom sídli obecná knižnica, kultúrne centrum a obecný úrad. Okrem toho veľa ihrísk, športový štadión, škôlky a jasle. Centrum Morawice v poslednom čase zmenilo svoj výzor práve vďaka postaveniu samosprávneho centra a vďaka revitalizácii historického parku.
V rámci rozvoja obce hrajú obrovskú úlohu združenia. Povzbudzoval som obyvateľov, aby sa spájali v takýchto skupinách, čo im dávalo možnosť vplývať na všetky oblasti života v obci, obzvlášť týkajúcich sa vzdelávania a kultúry. Dnes je v obci Morawica takýchto združení takmer 50 a samospráva im na plnenie ich úloh poskytuje finančné prostriedky.  

Odkiaľ čerpá obec Morawica financie na všetky tieto investície, osvetu a iné zaujímavé podujatia?
Príjmy súčasného rozpočtu obce dosahujú asi 59 miliónov zlotých (14,75 milióna eur). Jeho hlavnými zložkami sú miestne dane (daň z nehnuteľnosti, poľnohospodárska a lesná daň), podiely na dani z príjmu fyzických osôb, subvencie a dotácie. Väčšina veľkých investícií bola uskutočnená vďaka získaným eurofondom. V ich získavaní je obec Morawica regionálnym lídrom. Vďaka týmto prostriedkom sa nám podarilo pri každej škole zriadiť predškolské centrá, uskutočniť investičné zámery, ako aj veľa kultúrnych podujatí. Projekty obce Morawica mali aj medzinárodný rozmer. 

Pokiaľ ide o zahraničnú spoluprácu, povedzte prosím, v akých oblastiach spolupracuje obec Morawica so zahraničím?
Máme úspešnú spoluprácu so zahraničím, a to vo veľmi širokom rozsahu. Obec Morawica má uzavreté zmluvy o spolupráci s mestami a obcami z Nemecka, Ukrajiny, Talianska, USA a na Slovensku s mestskou časťou Bratislavy – s Račou. Hlavnými oblasťami tejto spolupráce je mládežnícka výmena v kultúrnej a športovej oblasti a hospodárska spolupráca. Sme hrdí, že môžeme pomôcť obyvateľom obce Balaniwka na Ukrajine, kde dokonca realizujeme infraštrukturálne projekty.
Ďalšie informácie o obci sa môžete dozvedieť na: www.morawica .pl