10.11.2006, 00:00

UniBanka a HVB budú UniCredit Bank

Väčšina európskych bánk patriacich do skupiny UniCredit bude postupne meniť svoj názov, výnimkou nebude ani Slovensko. Po ukončení spojenia UniBanky a HVB Bank Slovakia vznikne UniCredit Bank.

Väčšina európskych bánk patriacich do skupiny UniCredit bude postupne meniť svoj názov, výnimkou nebude ani Slovensko. Po ukončení spojenia UniBanky a HVB Bank Slovakia vznikne v roku 2007 jedna banka s obchodnou značkou UniCredit Bank. "Nové meno viac zvýrazní príslušnosť budúcej banky k skupine UniCredit. Verím, že aj pre našich klientov bude dobrým signálom, že sa s touto značkou stretnú takmer kdekoľvek v Európe," hovorí budúci generálny riaditeľ UniCredit Bank Jozef Barta.
Rovnako sa budú volať aj banky patriace do skupiny UniCredit v Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Srbsku a na Ukrajine. V Bulharsku a Rumunsku budú nové názvy bánk využívať kombináciu lokálnej a materskej obchodnej značky, v ostatných krajinách rozhodnutie o podobe budúcich názvov ešte nepadlo.
Silná banka je dobrá pre konkurenciu
Plánovaná fúzia HVB Bank a UniBanky vytvorí štvrtú najväčšiu slovenskú banku s celkovým objemom aktív takmer 130 miliárd Sk, 93 pobočkami a so 172-tisíc klientmi. "Splynutím bánk vznikne z hľadiska aktív a vkladov piata a z hľadiska poskytnutých úverov štvrtá najväčšia banka v SR. Túto fúziu považujeme za prospešnú pre trh, pretože z dvoch stredne veľkých bánk vznikne univerzálna banková skupina zameraná tak na retail, ako aj na podnikovú sféru, pričom môže výraznejšie zasiahnuť do konkurenčného boja v rámci veľkých univerzálnych bánk," povedal pre HN výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský.
Spojenie ešte nie je ukončené
UniCredit a Bank Austria Creditanstalt v ešte apríli oznámili plánovanú fúziu svojich slovenských dcérskych spoločností UniBanka a HVB Bank a zároveň vytvorili koordinačný tím. Keďže spojenie oboch bánk je komplikovaný proces, ktorý podlieha schváleniu Národnou bankou Slovenska, zatiaľ obe banky pokračujú vo svojej činnosti paralelne. "UniBanka a HVB Bank doteraz podnikli všetky kroky potrebné na úspešné zlúčenie. NBS, ako aj ostatné relevantné inštitúcie sú priebežne informované o celom procese integrácie v súlade s bankovou legislatívou," informuje hovorkyňa UniBanky Katarína Ševčíková.
Nová banka bude súčasťou najväčšej bankovej siete v strednej a vo východnej Európe. Skupina UniCredit je silná európska banková sieť, ktorá poskytuje svoje služby viac ako 28 miliónom zákazníkov prostredníctvom 7 000 pracovísk v 20 krajinách. V rámci skupiny UniCredit bude Bank Austria Creditanstalt zodpovedať za koordináciu činností skupiny v stredoeurópskom regióne.
História Unibanky
Predchodca UniBanky, a. s., Poľnobanka, a. s., bola založená pod menom Slovenská poľnohospodárska banka (SPB) v roku 1990. K zakladajúcim akcionárom patrili Slovenská poisťovňa, poľnohospodárske družstvá a organizácie rezortu vtedajšieho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, potravinárske podniky a fyzické osoby. Poľnobanka bola prvou súkromnou bankou na Slovensku. Významnou udalosťou pre banku bol vstup Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá sa stala akcionárom v roku 1993 s 20-percentným podielom na základnom imaní. EBOR poskytla SPB, ú. s., linku na financovanie malých a stredne veľkých podnikov a projektov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle. V roku 1996 do banky kapitálovo vstúpili dve talianske finančné skupiny, UniCredito, S. p. A., a Finest, S. p. A., z ktorých každá získala 7,5-percentný podiel. Poľnobanka vypracovala a zaviedla návrh rozvoja a podpory spolupráce medzi slovenskými a talianskymi podnikmi. Výsledkom bolo podpísanie dohody o spolupráci so Zväzom talianskych podnikateľov na Slovensku. V novembri 2000 získala majoritný podiel v banke talianska finančná a banková skupina UniCredito Italiano, S. p. A., Milano (UCI). Akcionári banky na mimoriadnom valnom zhromaždení v januári 2002 rozhodli o zmene obchodného mena banky na UniBanka, a. s.
História HVB Bank Slovakia
História banky na slovenskom trhu siaha až do roku 1990, keď rakúska banka Creditanstalt Bankverein otvorila v Bratislave pobočku pražského zastúpenia. V roku 1994 vstúpila na slovenský trh ďalšia rakúska banka, Bank Austria AG. Po získaní majoritného podielu Creditanstalt Bankverein zo strany Bank Austria prišlo v roku 1999 k spojeniu dcérskych bánk pôsobiacich na Slovensku do Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s. V júli roku 1996 začala svoju činnosť Hypo-Bank Slovakia, a. s., dcérska banka nemeckej Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG. V dôsledku fúzie materskej banky s Bayerische Vereinsbank AG zmenila slovenská dcérska banka v novembri 1998 obchodné meno na HypoVereinsbank Slovakia, a. s. V decembri 2000 vstúpila spojená Bayerische Hypo- und Vereinsbank do bankového koncernu Bank Austria. Nadnárodná banková skupina vystupovala pod značkou HVB Group, udržiavajúc si popredné miesto medzi najväčšími európskymi bankami. Na slovenskom trhu sa obidve dcérske banky zlúčili k 30. septembru 2001, keď sa HypoVereinsbank Slovakia a Bank Austria Creditanstalt Slovakia spojili do HVB Bank Slovakia, a. s. Stopercentným vlastníkom spojenej bankovej inštitúcie bola rakúska Bank Austria Creditanstalt.

Banky v SR v členení podľa aktív (v mld. Sk, 2005)
1. Slovenská sporiteľňa 255,5
2. Všeobecná úverová banka 226,9
3. Československá obchodná banka 185,5
4. Tatra banka 184,1
5. ING Bank 105,1
6. HVB Bank Slovakia 76,0
7. UniBanka 53,6
Zdroj: Banky