Vzdelávacie kurzy o manažmente, komunikácii či marketingu sú samozrejmosťou takmer v každej väčšej firme. Zamestnávatelia priamo vyžadujú, alebo nepriamo podporujú účasť svojich zamestnancov na jazykových alebo odborných kurzoch. Kvalita a produkty ich mnohokrát príliš nezaujímajú, dôležitá je politika sústavného vzdelávania.
V tejto súvislosti pôsobila zaujímavo správa o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) v rokoch 2000 a 2001, ktoré v NR SR vlani i tento rok v máji predniesol riaditeľ SIS Vladimír Mitro. Informoval aj o činnosti náboženských siekt. Osobitnú pozornosť venoval scientologickej cirkvi, ktorá preniká do významných firiem, organizujúcich vzdelávacie kurzy a zaoberajúcich sa informačnými technológiami. Podľa správy SIS má táto cirkev spojenie aj s bližšie nešpecifikovanými predstaviteľmi štátnych orgánov.
Odborníci na nové náboženské hnutia považujú scietológiu za jednu z najnebezpečnejších novodobých otrokov. Je to aplikovaná náboženská filozofia, ktorú vyvinul americký autor vedecko-fantastickej literatúry L. Ron Hubbard v päťdesiatych rokoch 20. storočia. V roku 1955 založil scientologickú cirkev, ktorá dianetiku (technológiu duševnej liečby, vylepšovanie jednotlivca a spoločnosti) praktizuje komerčným spôsobom. Jedným z najväčších argumentov kritiky scientológie je, že sa snaží pod pláštikom cirkvi získať peniaze, moc a vplyv. Toto tvrdenie často potvrdzovali jednotlivé súdne prípady a škandály, ktoré scientológiu sprevádzajú od jej zrodu. Odborníci z Centra pre štúdium siekt zaraďujú scientológiu medzi tzv. deštruktívne psychokulty.

Cez dušu na peňaženku
Dianetika znamená doslovne "cez dušu", zameriava sa na účinok ducha na telo a zaviedla pojem prenatálneho štádia do psychológie. Vyrieši vraj problémy ľudskej mysle jedinca i spoločnosti a má liečiť závislosti a telesné choroby. Dianetika je "technológiou scientológie, ukazuje cestu k vyšším úrovniam schopností, je mostom ku clearovi, je to technológia na dosiahnutie lepšieho sveta". Je podozrenie, že spôsobuje odcudzenie od rodiny, autoritárske zásady, nebezpečné pre telesné i duševné zdravie jednotlivca.
Podľa Hubbarda každý človek využíva iba zlomok svojho psychického potenciálu, ale v podstate každý je človek thetan, ktorý má možnosť disponovať vlastnosťami podobnými božským. Keby všetci ľudia dokázali využiť tento potenciál, vznikla by civilizácia, v ktorej by sa nevyskytovali vojny, šialenstvo, ba ani kriminalita. Človek sa podľa Hubbarda skladá z troch častí: tela, mysle a duše. Rodí sa s aberáciami (iracionálnym správaním), ktoré vznikajú v prenatálnom období. Aberácie sú viazané na engramy, záznamy v reaktívnej mysli. Engramy sa spúšťajú pri vnemoch v krízovej situácii. Engram vytvára démona -- duševný mechanizmus, ktorý koná ako samostatná bytosť. Dianetika ničí engramy a vytvára nového človeka, takzvaného cleara. Clear nemyslí slovami a obrazmi, nemá engramy, dokáže ovládať ľudí, zauditovať ich. Niekoľko clearov ovládne veľkú spoločnosť ľudí. Clear audituje svoju rodinu, deti, kolegov.

Bolestivá očista
Negatívne stopy (engramy) sa dajú odstrániť len tak, že sa premietnu do analytickej mysle -- teda si ich človek uvedomí. Na to slúži špeciálny postup -- auditing a na clearovaie sa používajú ľudia nazývaní auditori. Auditing postupuje tak, že vracia človeka v čase do bodu zápisu key-in engramu, znovu a znovu ho prechádza, kým nezanikne. Je pri tom svedkom prudkých emócií, preto nesmie byť súcitný, jeho tvrdosť robí precleara (ten, kto nie je očistený) "šťastným". Nesmie prestať čistiť, ani keď sa preclear snaží skončiť (s platenou) liečbou. Neustúpi ani keď "sa pacient zvíja a kričí", hocijako je to dramatické -- je to vyháňanie diabla. Nesmie sa pochybovať. Preclear budí dojem človeka pod vplyvom drogy. Základná zbraň scientológa v medziľudských vzťahoch je ARK trojuholník -- afinita (náklonnosť), realita, komunikácia. Na vyjadrenie slúži tónová škála, umožňujúca predpovedať ľudské správanie.
Metódy, ktoré scientológia používa sú zmesou psychoterapeutických metód. Auditing robí auditor presnými otázkami "klientovi", pričom auditor nehodnotí odpovede. Ale systém otázok, ktorý má vraj klienta priviesť k sebapoznaniu, je postavený tak, aby človek odhalil najintímnejšie oblasti života, citový svet, traumy, rany -- miesta, ktoré scientológia považuje za krízové, problematické a ktoré treba odstrániť. Človek o sebe prezrádza veci, ktorými ho potom sekta môže vydierať. Ak sa v scientológii vyzýva k určitým mravným zásadám, nedeje sa to z morálnych pohnútok, ale preto, aby človek nebol napadnuteľný. Cesta k slobode ducha a k možnosti stať sa thetanom prechádza cez množstvo stupňov zasvätenia, cez tzv. Most. V prvej etape je päť stupňov, od nuly po IV. Počas dosahovania týchto stupňov je človek očistený od duševného smetiska, oslobodený od bolestivých a nepríjemných zážitkov.

Kontakt s verejnosťou
Dianetické centrum zabezpečuje prvotný kontakt scientologickej cirkvi s verejnosťou. Má vytipovať vhodných členov a vhodné obete. Vyšetrovateľ -- analytik, vyškolená osoba, pomáha preclearovi pevne stanovenými otázkami nájsť jeho oblasť problémov alebo bolestí. Pri auditingu môže používať tzv. E-meter. Tento prístroj meria odpor tela alebo jeho odchýlky pomocou elektrického prúdu s napätím približne 1,5 voltu tak, že účastníkovi auditingu pripevní vyšetrovateľ obe elektródy prístroja na ruku a kladie mu otázky. Výkyvy ihly E-metra majú vyšetrovateľovi ukázať, či hovorí o správnej oblasti problémov a bolestí.
Základom dianetiky je predpoklad, že ľudská duša (thetan) pochádza z kozmu a je vlastne inkarnáciou bytosti, ktorá mala v minulosti oveľa vyšší fyzický a duševný potenciál. Neustálym prevteľovaním však o tento potenciál prišla. Človek podľa nich používa len 10 percent mozgu a zvyšok je podvedomie, reaktívna myseľ v scientologickej terminológii. Do reaktívnej mysle sa zapisujú všetky situácie spojené s bezvedomím (engramy) či negatívnym správaním (overty a witholdy). Prítomnosť týchto pamäťových stôp zväčšuje reaktívnu myseľ na úkor analytickej mysle (vedomia). Thetan postupne stráca neustálym prevteľovaním schopnosti.

Po celom svete
Scientológia rozdeľuje ľudí na bohatých a vplyvných -- tí sú pre sektu žiadaní, a chudobných a hlúpych, tí môžu sekte robiť otrokov. Scientológovia združujú podľa vlastných údajov sedem miliónov členov v 420 pobočkách v 48 krajinách na celom svete. Ročný obrat cirkvi sa odhaduje na pol miliardy eur.
K regiónom, kde sa scientológom najviac darí, patrí stredná a východná Európa, vrátane Slovenska. Po roku 1990 začali mohutný útok na krajiny strednej a východnej Európy -- len v Rusku vznikli štyri centrá, ďalšie vznikli v Poľsku, Bulharsku a Maďarsku. Úspech u nás dokumentujú aj pochvaly slovenským scientológom od svetových pohlavárov sekty. Cirkev má svojich ľudí v lukratívnych firmách, na dôležitých štátnych úradoch a v médiách. Scientológom vyhovuje jej ilegalita a nevedomosť, preto táto cirkev vydáva smernice na utajenie. V roku 1979 vzniklo World Institute of Scientology Enterprises (WISE), ktorého úlohou je prienik scientológie do sveta ekonomiky a politiky.
V roku 1977 sa o dianetiku začalo zaujímať FBI. Prehľadali kancelárie centrály v Los Angeles a vo Washingtone a do väzenia putovalo 11 čelných predstaviteľov scientológov, medzi nimi aj Hubbardova manželka Mary Sue. Boli odsúdení za vlámanie, sprisahanie proti USA a marenie súdneho rozhodnutia. Hubbarda v roku 1978 odsúdili vo Francúzsku v neprítomnosti na trest odňatia slobody a za podvod.
V Nemecku scientológovia zažalovali spolkového ministra práce a sociálnych vecí a predbežným opatrením chceli dosiahnuť zákaz jeho kritických vyjadrení na adresu scientologickej cirkvi. Najvyšší správny súd spolkového kraja Severné Porýnie -- Westfálsko potvrdil, že obvinenia scientológie z vymývania mozgov, nazvanie tejto sekty kartelom útlaku nerešpektujúcim ľudské práva, zaslepenou ideológiou použil minister oprávnene. Aj správa nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy za rok 1999 jednoznačne potvrdila nezlučiteľnosť programovej orientácie a aktivít scientológov so základnými princípmi slobodného demokratického poriadku a definovala scientológiu ako organizáciu, ktorá sa organizuje do totalitnej formy, ktorá zahŕňa násilie a týranie.

Scientológia v SR
Na Slovensku začali scientológovia misiu v roku 1995 a dnes majú vyše dvetisíc členov. Ich najvýznamnejšou osobou v SR je Pavol Timko. Prvé Bratislavské Dianetické centrum (Dianetika Bratislava, Líščie údolie 144, 841 04 Bratislava), uvádzané aj v celosvetových katalógoch tejto cirkvi prestali scientológovia prevádzkovať v roku 1997. V októbri 1999 bolo v SR otvorené Scientologické dianetické centrum v Martine a v októbri 2000 nové Dianetické centrum v Bratislave, nedávno aj misia v Leviciach.
Kurzy bývajú vo firme Aj Ozap na Vajnorskej ulici. Finančne náročné kurzy s použitím dianetiky sa robia prostredníctvom firiem Business Succes, s.r.o. (BS) a testovanie prostredníctvom firmy U-man. Podľa interných materiálov BS sú medzi absolventmi scientologických kurzov aj predstavitelia firmy Softip. Jej generálny riaditeľ sa však od scientológov v tlači oficiálne dištancuje. Scientológovia školia aj firmy Wrigley, Aral, Carion, Narimex, Aj Ozap, Login, Datalan, Drukos, Devín banka, nadáciu Úsmev ako dar, SPP, bývalé VSŽ, VÚB a iné. Majú vyše 800 stálych zákazníkov. V roku 2000 v SR vyškolili v kurzoch 2 632 účastníkov. Hlavnou činnosťou firmy U-man, podľa jej vlastných materiálov je "umiestniť správnych ľudí na správne miesta". V praxi to znamená presadiť do manažérskych pozícií slovenských firiem a organizácií ľudí lojálnych scientologickej cirkvi.
Táto cirkev u nás nie je registrovaná, ale do konca roka plánuje vybudovať strešnú celoštátnu štruktúru. Podľa hovorcu scietnologickej cirkvi pre ČR a SR Jiřího Voráčka požiadajú aj na Slovensku o registráciu, nie však ako náboženská spoločnosť, pretože súčasný právny poriadok to neumožňuje, ale ako nezisková organizácia. Po vzniku celoštátnej organizácie sa hovorcom pre SR stane Ladislav Hajnamár. Podľa jeho slov sekta v auguste prejde do ofenzívy a spolu so scientológmi krajín V4 sa zúčastní na veľkej akcii zameranej na protidrogovú prevenciu.
V štátoch V4 je scientologická cirkev zaregistrovaná len v Maďarsku, kde je aj centrum pre strednú Európu. V iných krajinách však najmä ekonomické aktivity členov tejto cirkvi vyvolávajú negatívny postoj štátnych orgánov.


Semináre u nás
Majú názvy Úspech cez komunikáciu, Neuveriteľný seminár o predaji (NSoP), Marketing a reklama, Plánovanie a projekty (PaP), Motivácia pre vedúcich pracovníkov, Som dobrý šéf -- prednáška, Tréning pre veľtrhy a výstavy, Telefonovanie a iné. Podobne, ako to bolo napríklad v prípade zavádzania jogy do denného života, do škôl, alebo s prijatím Chiary Lubichovej na pôde parlamentu, je to i so scientológiou. Vždy sa nájdu takí, ktorí dovolia svoje meno spojiť s hocičím, čo príde. Využívajú kurzy organizované scientológmi, čo spôsobuje, že ich meno sa neskôr dáva ako záruka neškodnosti a pozitívneho vplyvu scientológie v danej spoločnosti. Verejne známi ľudia nie sú zneužívaní ako ostatní členovia scientologickej cirkvi. Využívajú ich na propagáciu tohto učenia bez toho, aby o tomto učení a kriminálnych praktikách vedeli čokoľvek konkrétne. Populárne a významné osobnosti, ktoré povolili využívanie svojich mien v prospech tohto učenia, s najväčšou pravdepodobnosťou nevedia nič o psychickom nátlaku na radových členov a o základnom cieli scientologickej cirkvi -- získať peniaze a moc.