Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko sa zhodli so zreteľom na dohodu, ktorá bola v podstate dosiahnutá, o odstúpení sudetonemeckého územia, na týchto podmienkach a spôsoboch tohto odstúpenia:

§ 1 Vypratávanie územia sa začne 1. októbra.

§ 2 Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko sa zhodujú v tom, že vypratávanie bude vykonané do 10. októbra.

§ 3 Podmienky vypratania podrobne určí medzinárodný výbor zložený so zástupcov Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska a Československa.

§ 4 Postupné obsadzovanie prevažne nemeckých území nemeckými oddielmi sa začne 1. októbra.

§ 5 Medzinárodný výbor uvedený v § 3 určí územia, v ktorých sa má uskutočniť ľudové hlasovanie. Tieto územia budú až do skončenia ľudového hlasovania obsadené medzinárodnými jednotkami.

§ 6 Konečné vymedzenie hraníc vykoná medzinárodný výbor.

§ 7 Zavedie sa opčné právo na presídlenie do odstúpených území a na vysťahovanie z nich. Opcie musia byť vykonané v priebehu šiestich mesiacov odo dňa uzavretia tejto dohody.

§ 8 Československá vláda prepustí v lehote štyroch týždňov odo dňa uzavretia tejto dohody sudetských Nemcov, ktorí si toto prepustenie želajú, zo svojich vojenských a policajných jednotiek. V rovnakej lehote československá vláda tiež prepustí sudetonemeckých väzňov, ktorí si odpykávajú tresty odňatia slobody za politické trestné činy.

Mníchov 29. septembra 1939

Podpísaní:
Adolf Hitler
Edward Daladier
Benito Mussolini
Neville Chamberlain