16.08.2007, 00:00

Vidiek má veľký potenciál rozvoja

Vidiek zohráva významné miesto v sociálno-ekonomickom rozvoji Slovenska.
V posledných desaťročiach bol práve vidiek postihnutý všeobecnými trendmi spoločensko-ekonomického vývoja, ako sú koncentrácia, špecializácia výroby, prednostné budovanie mestských centier na úkor menších osídlení, ale aj výrazné zmeny v štruktúre poľnohospodárskej výroby, predtým hlavného generátora zamestnanosti a ekonomických príjmov vidieckeho obyvateľstva, ktoré súvisia predovšetkým s vedecko-technickým pokrokom, ako aj celou zmenou životného štýlu.
Koncepcia rozvoja
Ministerstvo pôdohospodárstva vypracovalo Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 -- 2013, v ktorej sa medzi hlavnými cieľmi politiky poľnohospodárstva a potravinárstva uvádza rozvoj životaschopného vidieka a vidieckej zamestnanosti.
Konkrétnejšie sa tejto problematike venuje Priorita 3, kde je veľký dôraz kladený na podporu diverzifikácie vidieckej ekonomiky na báze poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej činnosti, s cieľom zlepšovať podmienky na tvorbu pracovných miest na vidieku, výroby nepotravinárskych výrobkov, rozvoj remeselníctva, agroturistiky a vidieckej turistiky, využívanie lokálnych prírodných zdrojov na rozširovanie nepoľnohospodárskej výroby a výrobu alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. Podporovanie mobility pracovnej sily z problémových vidieckych oblastí za prácou do iných regiónov nemôže byť hlavným nástrojom vyrovnávania výrazných regionálnych rozdielov miery nezamestnanosti a životnej úrovne obyvateľstva.
Diferencovanosť podmienok má vplyv na rozdielnosť v rozvinutosti služieb a obchodu v jednotlivých vidieckych regiónoch. Vybavenosť službami na vidieku je značne nerozvinutá z hľadiska štruktúry, rozsahu, ale aj kvality poskytovaných služieb v porovnaní s mestskými regiónmi.
Problémy vidieka
Rozvoj služieb je však podmienený aj úrovňou najmä dopravy, technickej a informačnej infraštruktúry. Nevyhnutné na rozvoj vidieckej ekonomiky, to znamená služieb, cestovného ruchu a pod., zvyšovanie príjmov obyvateľstva na vidieku a jeho stabilizáciu v tomto priestore je zabezpečenie technickej infraštruktúry v obciach. Medzi hlavné problémy patrí zastaraná, resp. žiadna infraštruktúra (vodovody, kanalizácie, miestne cesty, chodníky, osvetlenie a pod.). Problémom sa javí i technický stav budov vo vlastníctve obcí, ktoré majú kultúrny, historický a spoločenský význam a sú dôležité pre rozvoj spolkovej činnosti.
Slovenský vidiek trpí aj poddimenzovaním a nedostatkom miestnych zdrojov, ako aj odborného potenciálu. Sektorový prístup (i keď všetky sektory sa vo vidieckom priestore stretávajú) a nezohľadňovanie regionálnej diferenciácie pri poskytovaní podpory by mohli viesť k ešte k väčšiemu sociálnemu a ekonomickému úpadku vidieka.
Zmenu môže priniesť len zmena prístupu k rozvoju vidieka. Dôležitá zmena sa však musí uskutočniť najmä v myslení ľudí žijúcich na vidieku, ktorí by sa mali zapájať do rozvojových činností a preberať osobnú zodpovednosť za rozvoj regiónu, v ktorom žijú. Veľkú úlohu tu zohrávajú formálne a neformálne skupiny, verejno-súkromné partnerstvá, zväzy a združenia. Pochopili, že zlepšovať môžeme to, čo už doma máme, a preto ich vízie na zlepšenie kvality života vychádzajú z auditu zdrojov a regionálnych daností, ktoré sú porovnateľné s niektorými členskými krajinami Európskej únie. Preto pri strategickom plánovaní budúcich období sa opierajú o jedinečnosť jednotlivých území slovenského vidieka, nezabudnúc na kultúrno-historický vývoj, ľudové tradície a regionálne zvláštnosti.
Podpora vidieka z eurofondov
Významnou pomocou pre slovenský vidiek bude v novom programovacom období, ktoré je stanovené na roky 2007 až 2013, podpora zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Pôjde o podporu najmä nepoľnohospodárskych činností, vidieckeho cestovného ruchu, obnovu a rozvoj obcí, získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia, ale aj vzdelávanie a informovanie.
Agentúra pre rozvoj vidieka je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Spolupracuje s ostatnými štátnymi a mimovládnymi inštitúciami na Slovensku i v zahraničí v oblasti rozvoja vidieka.
Poslaním Agentúry pre rozvoj vidieka je podporovať aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych oblastí a získavanie dodatočných zdrojov príjmov pre vidiecke obyvateľstvo, pomáhať obciam pripravovať a realizovať programy, plány a projekty v uvedených oblastiach a asistovať potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom na vidieku v ich činnosti.
Agentúra v rámci svojej činnosti v novom programovacom období podporuje a propaguje politiku Európskej únie (EÚ) pre Slovensko, hlavne cez Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007 -- 2013 a jeho jednotlivých osí a ostatné programy fondov Európskej únie.
Hlavnými aktivitami Agentúry pre rozvoj vidieka je poskytovanie poradenstva, odborného vzdelávania a projekčnej činnosti v:
-- príprave programov, plánov a projektov rozvoja vidieka
-- rozvoji malého a stredného podnikania v oblasti:
* finalizácie poľnohospodárskych produktov a tvorby pridanej hodnoty
* využitia a finalizácie produktov lesa a iných prírodných zdrojov
* alternatívneho využitia poľnohospodárskej pôdy
* rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky
* rozvoja služieb na vidieku
Z uvedeného vyplýva rozdelenie činnosti agentúry na tri základné úlohy:
1. poradenská činnosť
2. vzdelávacia činnosť
3. projekčná činnosť
Agentúra pre rozvoj vidieka venuje pozornosť hlavne obciam a ich združeniam, podnikateľom na vidieku, ktorí sa venujú poľnohospodárskej prvovýrobe, a vidieckemu cestovnému ruchu.
Najnovšou výzvou pre agentúru bude spolupráca s ministerstvom v oblasti
1. implementácie niektorých opatrení Programu rozvoja vidieka a prístupu LEADER na Slovensku v programovacom období 2007 -- 2013;
2. spolupráce pri vytváraní a koordinácií Národnej siete rozvoja vidieka, ktorá sa stane súčasťou európskej siete pre rozvoj vidieka. Hlavnými cieľmi Národnej siete rozvoja vidieka je spojiť všetky organizácie, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka, výmena skúseností a know-how a vzdelávacie programy.
Všetky ostatné aktivity agentúry sú zamerané na činnosti, ktoré hľadajú mieru vyváženia poľnohospodárskej prvovýroby, ochrany životného prostredia a zachovania rázu krajiny s kvalitou života vidieckeho obyvateľstva.
Najkrajší chotár
Obraz, ktorý nám vidiek poskytuje, je veľmi rôznorodý a pestrý. Na jednej strane polia, lúky, sady a vinice, ktoré potešia oči i srdce, no na strane druhej, bohužiaľ, i polia pustnúce, ustupujúce burine a lesu.
Našťastie môžeme konštatovať, že na Slovensku máme prevahu starostlivých hospodárov. Svedčia o tom i poľnohospodárske subjekty, ktoré sa zapojili do 7. ročníka súťaže o Najkrajší chotár roka, ktorú každoročne vyhlasuje Klub poľnohospodárskych novinárov s Ministerstvom pôdohospodárstva SR a so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Odborným garantom súťaže je Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre. Súťaž má podnietiť poľnohospodárov, aby sa cieľavedome starali a zveľaďovali priestor, v ktorom hospodária. Jej zmyslom je, aby čo najviac poľnohospodárov, popri dosahovaní dobrých hospodárskych výsledkov a intenzite výroby, venovalo dostatočnú pozornosť tvorbe a ochrane životného prostredia a rázu krajiny v ktorej hospodária.