16.08.2007, 00:00

Podhorská až horská krajina

Slovensko sa v strede Európy rozprestiera na rozlohe 4 903 347 hektárov a má
5 380 053 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia je 110 obyvateľov na km2. Z veľkej časti leží na hornatom a členitom území. Vysočiny a hory pokrývajú 60 percent územia, nížiny 40 percent. Z celoeurópskeho hľadiska má charakter podhorskej až horskej krajiny.
Vidieckosť krajiny
Definícia vidieckosti územia:
-- prevažne vidiecke regióny -- viac ako 50 percent obyvateľstva regiónu žije vo vidieckych
obciach s hustotou osídlenia nižšou ako 150 obyvateľov na km2,
-- ostatné vidiecke regióny -- vo vidieckych obciach žije 15 -- 50 percent obyvateľstva regiónu,
-- prevažne mestské regióny -- menej ako 15 percent obyvateľstva žije vo vidieckych obciach.
Ak rozdelíme Slovensko na štyri regióny (Bratislavský kraj, západné, stredné a východné Slovensko), tak tri oblasti patria do skupiny ostatných vidieckych regiónov, kde vo vidieckych obciach žije 15 až 50 percent obyvateľstva v poradí:
-- stredné Slovensko (46 percent),
-- západné Slovensko (44,7 percenta),
-- východné Slovensko (41,1 percenta).
Prevažne mestským regiónom s menej ako 15 percentami obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach je
Bratislavsky kraj (13,4 percenta).
Poľnohospodárska pôda a lesy
Poľnohospodárska pôda na Slovensku podľa evidencie katastra nehnuteľností ku koncu roka 2003 predstavuje výmeru 2 436 879 ha, čo tvorí takmer polovicu celkovej výmery územia Slovenska. Na jedného obyvateľa pripadá 0,45 ha poľnohospodárskej a 0,28 ha ornej pôdy.
Lesný pôdny fond predstavuje plochu 2 004 100 ha, z toho výmera porastená drevinami 1 929 310 ha. Na jedného obyvateľa pripadá 0,37 ha lesnej pôdy.
Lesy pokrývajú asi 41 percent územia Slovenska a sú tak najdôležitejším ekostabilizačným faktorom.
Svojou lesnatosťou patrí Slovenská republika v rámci celej Európy na 4. miesto (3,72 km2 lesa/1 000
obyvateľov). Takmer 59 percent lesov tvoria listnaté lesy, zvyšok ihličnaté, pričom 40 až 45 percent lesov sú poloprírodné s prirodzenou obmenou a ich druhové zloženie sa len málo odlišuje od
pôvodných lesov. Z jednotlivých kategórií lesov prevládajú hospodárske lesy (66,6 percenta),
ochranné lesy (16,8 percenta) a lesy osobitného určenia (16,8 percenta).
Lesný pôdny fond tvoria lesné pozemky, ktoré sa trvalo určili na plnenie funkcií lesov. Výmera LPF sa dlhodobo zvyšuje. Od roku 1970 sa zvýšila o 4,7 percenta. Na zvyšovaní výmery LPF a PP sa podieľa najmä zalesňovanie poľnohospodársky nevyužiteľných pôd, prevod poľnohospodárskych pozemkov pokrytých lesnými drevinami (tzv. biele plochy), ako aj postupné zlaďovanie evidencie lesných pozemkov s katastrom nehnuteľností pri obnovách LHP.