15.08.2006, 00:00

Poslanie Národného lesníckeho centra na Slovensku

Podľa generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra vo Zvolene prof. Júliusa Novotného vytvorením centra sa efektívne prepojila veda, poradenstvo, vzdelávanie a prax, čo dodá slovenskému lesníctvu zlepšenú komplexnú službu. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ak podiel tržieb príspevkovej organizácie bez transferu zo štátneho rozpočtu prekročí v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 50 % z jej celkových nákladov, zriaďovateľ je povinný takúto organizáciu zrušiť k 31.decembru nasledujúceho roka. Tento zákon sa dotýka dvoch z 3 spomenutých organizácií. Poslaním Národného lesníckeho centra vo Zvolene je zabezpečovať: lesnícky výskum, poradenstvo pre potreby lesného hospodárstva, ďalšie lesnícke profesijné vzdelávanie, lesnícke informácie, hospodársku úpravu lesa, zisťovanie a monitorovanie stavu lesa a
tvorbu lesných hospodárskych plánov.
Dôležitým dôvodom zlúčenia ústavov je ekonomická efektívnosť, na dosiahnutie ktorej sa zjednotili dve lesnícke laboratóriá do jedného útvaru. Podobne sa bude uskutočňovať spoločný monitoring stavu lesa. Zjednotené tri inštitúcie boli predtým financované zo štátneho rozpočtu a napríklad roku 2005 dostali spolu 176 mil. Sk. Na tento rok by Národné lesnícke centrum malo zo štátneho rozpočtu dostať 162 mil. Sk a v ďalších len 70 %. Zvyšok si musia ústavy samostatne zabezpečiť.

Strategické smerovanie centra
Keďže doterajšie tri lesnícke inštitúcie neboli dostatočne vzájomne prepojené a ich činnosť bola málo koordinovaná a v mnohých činnostiach menej efektívna, zlúčením doterajších troch ústavov a vytvorením novej organizačnej štruktúry sa docieli pripojenie výskumu, vzdelávania a rozvoja v lesnom hospodárstve tak, aby sa finančné prostriedky vynakladali čo najefektívnejšie a mali pozitívny a dynamizujúci účinok na lesné hospodárstvo SR. Dôležitá je dynamizácia poradenstva pre vlastníkov, používateľov a pre podnikateľské subjekty v lesníctve, mimoriadne potrebné je zvýšiť úspešnosť pri vyhľadávaní a využívaní zahraničných finančných zdrojov (projektov a podporných grantov) na rozvoj aktivít v lesnom hospodárstve.

Prínos Národného lesníckeho centra
Ide predovšetkým o garanciu rozhodujúcich aktivít nutných na rozvoj lesného hospodárstva SR. Okrem toho pôjde o vyššiu schopnosť komplexne zabezpečovať požiadavky zriaďovateľa a iných rezortov, ktorých činnosť súvisí s lesom, teda zjednodušenie tokov informácií v lesnom hospodárstve. Osobitný prínos predstavuje vyššia schopnosť obstáť v konkurenčnom prostredí Európskej únie. Na to je potrebné vytvoriť predpoklady na rozvoj nových aktivít, a tým aj rozšírenie možností získavať ďalšie finančné zdroje. Na základe toho možno skvalitniť poskytovanie odborných služieb pre štátny a neštátny sektor. Tieto metodické prínosy povedú k racionalizácii a zefektívneniu financovania.
Národné lesnícke centrum preberie všetky doterajšie rozhodujúce činnosti a okrem nich vytvorí aj nové aktivity, napríklad poradenstvo a prácu s verejnosťou spoločne s lesnými informáciami, ich využívaním a publikovaním. Aktivity ústavu bývalého Lesoprojektu, napríklad správa lesníckeho informačného centra, zabezpečovanie tematického štátneho mapového diela, monitoringu stavu lesa, ekoprieskumov a metodiky hospodárskej úpravy lesov prechádzajú do náplne nového Ústavu rozvoja lesných zdrojov a informatiky. Ústav Lesoprojektu bude vypracúvať lesné hospodárske plány (LHP) bez napojenia na štátny rozpočet. Financie na lesné hospodárske plány bude získavať vo verejnom obstarávaní, ktoré podľa zákona zabezpečujú krajské lesné úrady. Prinesie tak do Národného lesníckeho centra potrebné doplnkové finančné zdroje, pričom sa ako nová metóda na tvorbu lesných hospodárskych plánov uskutočnia výberové konania.

Rozvojové programy
- program priameho transferu poznatkov a informácií z lesníckej vedy, výskumu a rozvoja do lesníckej praxe prostredníctvom úzkej kooperácie s organizáciami obhospodarujúcimi štátne lesy a s vlastníkmi, resp. užívateľmi neštátnych lesov (rozvoj a implementácia nových aktivít ako sú "Územné plány rozvoja lesov", "Veľkoplošný manažment poľovnej zveri" a pod.)
- program komplexného poradenstva pre vlastníkov a užívateľov lesa
- program moderného vzdelávania profesijných skupín v lesnom hospodárstve (čiastočne aj vo vodnom hospodárstve), realizovaný v kooperácii s univerzitami a inými školiacimi pracoviskami.
- program flexibilného poskytovania informácií o lese a lesnom hospodárstve pre rezorty a štátnu správu.
- program intenzívnej medzinárodnej angažovanosti lesníckych a ekologických odborníkov v medzinárodných aktivitách, ako napr. Konvencia o biologickej diverzite OSN, konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, ale aj v medzinárodných projektoch a programoch, ako je pomoc pri zalesňovaní nelesných území v Číne, spolupráca pri zalesňovaní v územiach postihnutých dezertifikáciou a pod., v neposlednom rade aj intenzívna angažovanosť v konzorciách a projektových zoskupeniach pre projekty financované Európskou úniou a Svetovou bankou
- program úzkej kooperácie s univerzitami a ostatnými pracoviskami vedy, výskumu a vzdelávania s cieľom rozvíjať možnosti vytvárania spoločných národných, resp. medzinárodných pracovísk, ako sú napr. Výskumné a vzdelávacie centrum OSN Univerzity na Slovensku, Regionálne projektové centrum Európskeho lesníckeho ústavu a pod.