28.11.2007, 00:00

Lekárske prehliadky sú povinné

Za služby pracovnej zdravotnej služby musí zamestnávateľ platiť. Od septembra musia zamestnávatelia pre všetkých svojich zamestnancov zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky.

Zamestnávatelia musia zabezpečiť preventívne prehliadky. Snímka: Stockxpert
Zdroj: Stockxpert

Týka sa to všetkých zamestnávateľov vo všetkých odvetviach hospodárstva, v súkromnom, štátnom i vo verejnom sektore, vo veľkých, stredných aj malých podnikoch, organizáciách a firmách. Lekárske prehliadky zabezpečia v zákonom určených intervaloch pracovné zdravotné služby.

Čo je to pracovná zdravotná služba
Vstupná lekárska prehliadka sa robí u nových zamestnancov. Robí ju pracovná zdravotná služba, s ktorou zamestnávateľ uzavrel zmluvu. "O rozsahu a náplni prehliadky rozhodne výsledok hodnotenia rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia zamestnanca alebo osoby, ktoré vykonávajú práce zaradené do prvej, druhej, tretej alebo štvrtej kategórie," hovorí Eva Slováková z ministerstva zdravotníctva.
Na Slovensku je vydaných viac ako 400-tisíc živnostenských oprávnení, reálne živnosť vykonáva asi 180-tisíc živnostníkov. Právnických osôb je približne 100-tisíc. Všetkých sa týka povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Zamestnávateľ tak môže urobiť vlastnými odbornými zamestnancami alebo si ju môže zmluvne dohodnúť so subjektmi, ktorým vydal oprávnenie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V súčasnosti je ich 77. Ich zoznam možno nájsť na internetovej stránke úradu www.uvzsr.sk
V tíme pracovnej zdravotnej služby musí byť aspoň jeden lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo a sestra. Od roku 2012 musí byť v minimálnom tíme pracovnej zdravotnej služby aj asistent.
"Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov. Je odborným poradcom zamestnávateľa pri tvorbe zdravého pracovného prostredia," hovorí Ľudmila Ondrejková, vedúca odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR o fungovaní pracovnej zdravotnej služby.

Povinnosť aj pre samozamestnávateľov
Zmluvu s jedným zo 77 licencovaných subjektov o posudzovaní pracovného prostredia a zdravotných prehliadkach musia podľa zákona o verejnom zdravotníctve uzatvoriť aj živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby, aj keď nikoho nezamestnávajú. Živnostníkom sa nepáči, že budú musieť platiť za prehliadku súkromným subjektom aj keď by ju mohli absolvovať u svojho obvodného lekára, s ktorým už majú zmluvu.
"Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (č. 355/2007 Z. z.) okrem racionálnych opatrení zbytočne finančne zaťažuje živnostníkov a hrozí im sankciami. V paragrafe 30 totiž ukladá zamestnávateľovi povinnosť uzatvoriť zmluvu s vybranými firmami - pracovnou zdravotnou službou na svoje náklady. Avšak podľa zákona (č. 576/2004 Z. z. v § 11 ods. 6) má každý právo na slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Podnikatelia podpísali zmluvy s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Výsledkom sú aj lekárske posudky," vysvetľuje Vojtech Gottschall, predseda Slovenskej živnostenskej komory.
Predseda krajskej zložky komory v Košiciach Ervín Boháčik podal ako fyzická osoba na Krajskú prokuratúru v Košiciach podnet, či sa zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia neporušuje zákon č. 576/2006 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Zákon používa výraz "povinnosti zamestnávateľa sa primerane vzťahujú aj na fyzické osoby podnikateľov". Živnostníkov zaujíma, kto bude určovať rozsah výrazu primerane. Aj keby bol zamestnanec počas skúšobnej doby reálne v práci len dva týždne, musí ísť na prehliadku. Ak sa hneď zamestná v inej firme, opäť ho čaká tá istá tortúra preventívnej zdravotnej prehliadky za tie isté náklady.

Žiadajú zmeny v zákone
Živnostenská komora si myslí, že treba prehodnotiť povinnosť uzatvárať zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby. Týka sa to preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov I. a II. kategórie, ktoré teraz robia všeobecní lekári a s ktorými majú dlhé roky zamestnanci dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa ministerstva zdravotníctva môžu v prvej a druhej kategórii vykonávať aj všeobecní lekári pre dospelých, podmienkou však je, že musia byť členmi tímu pracovnej zdravotnej služby.
"Pri lekárskych preventívnych prehliadkach sa posudzuje zdravotný stav zamestnanca vo vzťahu k jeho pracovnému zaradeniu, teda k výkonu jeho práce. Preventívne prehliadky upravuje zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V tomto prípade ide o prehliadky hradené z verejného zdravotného poistenia a robí ich zmluvný lekár. Výkon lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia neupiera občanom právo na slobodnú voľbu lekára deklarovanú v zákone o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov," tvrdí v stanovisku ministerstvo zdravotníctva.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.