Sociálne poistenie je pred "veľkým treskom"

V novom seriáli HN prinášame názory odborníkov na pripravované zákony, o ktorých by ste mali vedieť čo najviac, lebo sa vás týkajú. Dnes hodnotia novelu zákona o novele zákona o sociálnom poistení.          

Od januára by sa malo zrušiť veľa výnimiek z platenia sociálnych odvodov. Nič sa však nezmení pre tých, ktorí pracujú na dohodu.
Novela zákona, ktorá s takýmito zmenami počíta, je na programe schôdze parlamentu, ktorá sa začína 12. októbra.

Vyšší vymeriavací základ - vyššie odvody
Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa majú zahrnúť aj také príjmy, ktoré boli dosiaľ mimo. Odvody by sa vám mali počítať aj z náhrady za pracovnú a služobnú pohotovosť, z príplatku za pohotovosť a z cestovných náhrad (stravné nad limit zákona, vreckové celé).

Ak ste dosiaľ využívali auto na služobné účely, budete musieť za to zaplatiť vyššími odvodmi. Súčasťou vymeriavacieho základu sa stanú aj príjmy, ktoré vyplácal zamestnávateľ pracovníkovi jednorazovo - teda odstupné a odchodné, odmeny po skončení pracovného pomeru a tie, ktoré sa vyplácali pri pracovných jubileách a životných jubileách. Zaťažený odvodmi by mal byť aj sociálny fond či iné nepeňažné benefity zamestnanca. Aké zníženie mzdy to prinesie zamestnancovi, ukáže sa už v prvých mesiacoch nového roku. Minister práce Jozef Mihál tvrdí, že za zmenami je iná vízia odvodového systému. Podľa Mihála by sa mala zmeniť celá filozofia odvodov - "cieľ je, aby sa zo všetkých príjmov, z ktorých sa dnes platia dane, platili aj odvody.“ Odborníčka na pracovné právo Viera Smolníková pripomína, "že zmeny v postavení fyzických osôb, ktoré majú príjem zo zárobkovej činnosti zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, by mali byť zohľadnené v novele Zákonníka práce.“

Aj tí, ktorí dosiaľ nemuseli
Rozmýšľať nad dôsledkami zmien už môžu aj konatelia, členovia štatutárneho orgánu, správnej a dozornej rady, kontrolnej komisie či člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby. Sociálne odvody už bude musieť platiť aj spoločník s. r. o. a komanditista komanditnej spoločnosti z odmeny za prácu, ktorá bude mať charakter závislej činnosti.

Príkazná zmluva bola dosiaľ overeným spôsobom, ako sa vyhnúť plateniu sociálneho poistenia. Za určitých podmienok sa príjem z takejto zmluvy totiž mohol pokladať za tzv. ostatný príjem. Novela sociálneho poistenia možnosti zužuje - radí príležitostnú príjmu pod závislú činnosť, kde sa už musia odvody platiť.

Príjem likvidátora, prokuristu a núteného správcu by mal byť tiež zaťažený odvodmi.

Umelci a autori
Slobodné povolanie umelca či autora už nebude také slobodné - aj umelci, hudobníci, novinári, spisovatelia a autori budú platiť do Sociálnej poisťovne. Budú mať postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby. Ak zarobia viac ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, budú sa musieť prihlásiť v Sociálnej poisťovni a platiť sociálne odvody od júla 2012. Od 1. júla 2010 vzniká povinné nemocenské dôchodkové poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2009 vyšší ako 3 834,96 eura (12 x 319,58 eura). Na budúci rok by sa mali odvody vypočítavať z minimálneho základu 329,06 eura a SZČO ich bude musieť platiť, ak zarobí viac ako 3 948,72 eura.

Výnimky z platenia poistenia sa už nebudú týkať ani likvidátorov, prokuristov a nútených správcov a odmien v oblasti priemyselných práv. Ak ste mali ako fyzická osoba príjmy ako člen pozemkového spoločenstva, budete z nich musieť platiť odvody.

Príspevky na DDS

Štát by si mal stiahnuť odvody aj z príspevku, ktorý platí zamestnávateľ za zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie. DDS-ky upozorňujú, že vzhľadom na nové pravidlá už zamestnávateľ nebude motivovaný prispievať na dôchodok, čo povedie k zániku tretieho piliera.

Najnovšie príspevky