20.01.2016, 00:00

Výška dane sa opäť ráta podľa mesiacov. Nie podľa dní

 

Výšku dane za auto si po novom vypočítate podľa počtu mesiacov, počas ktorých ste ho vlani využívali na biznis. Značne to zjednoduší výpočet dane najmä pri využívaní áut počas služobných ciest.

1. Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

Po novom:

– daňová povinnosť vzniká od 1. dňa mesiaca, v ktorom sa vozidlo použilo na podnikanie

– daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie

ukončeniu alebo prerušeniu podnikania

zániku daňovníka bez likvidácie

zmene držiteľa vozidla

ukončeniu použitia zamestnaneckého vozidla alebo vozidla, ktoré má v technickom preukaze ako držiteľa zapísanú inú osobu

– v roku 2015 uvediete vznik a zánik daňovej povinnosti až v daňovom priznaní

– od 1.1.2015 sa zaviedla oznamovacia povinnosť iba v prípade, ak ste v danom zdaňovacom období nepoužívali auto na podnikanie, neúčtovali ste o ňom a neevidovali ho v daňovej evidencii alebo ste si neuplatňovali výdavky spojené s jeho používaním. Daňová povinnosť k takémuto autu zaniká k 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, pričom to treba oznámiť správcovi dane do 31.1. po uplynutí obdobia

TIP PRE VÁS

Výnimkou je použitie auta zamestnanca na podnikateľské účely zamestnávateľa, pri ktorom sa tento údaj v daňovom priznaní uviesť nemusí.??????

Po starom:

– v daňovom priznaní sa uvádzal len dátum vzniku daňovej povinnosti,

– zánik sa samostatne oznamoval správcovi dane, čo sa po novom už zrušilo.

2. Výpočet dane

– opätovne sa zaviedol výpočet dane na základe počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie v danom zdaňovacom období,

– značne to zjednoduší daňovníkom výpočet dane najmä v prípade používania vozidiel zamestnancov počas pracovných ciest.

Preddavky na daň

– naďalej sa určujú na základe predpokladanej dane na ďalšie obdobie, avšak ako súčet ročnej sadzby upravenej podľa počtu mesiacov od prvej evidencie za každé vozidlo, ktoré sa zdaňuje.

Hranice na určenie preddavkov sú:

ak predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, preddavky sa neplatia,

ak je predpokladaná daň od 700 do 8300, platia sa štvrťročne,

ak je predpokladaná daň nad 8300 eur, platia sa mesačne.

TIP PRE VÁS

Na platenie preddavkov nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik osloboden

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN.

Aj vďaka vám môžeme tvoriť poctivý obsah. Zaregistrujte sa do HNkonta a čítajte naše spravodajstvo, analýzy i komentáre. Všetko na jednom mieste a v kontexte. Ďakujeme, vážime si vašu podporu.

HNkonto umožňuje prístup k informáciám z Hospodárskych novín a aj k vybraným titulom vydavateľstva Mafra Slovakia.

HNkonto Vám umožní prístup k digitálnemu obsahu Hospodárskych novín a špecializovaných titulov vydavateľstva MAFRA Slovakia. V prípade problémov, skúste prosím obnoviť stránku (napríklad stlačením [F5] alebo Aktualizovať v okne prehliadača).

Súvisiace články