Po novom by ste mali platiť odvody z každého pravidelného príjmu zo závislej činnosti, okrem dohôd.

Odmeny na konci roka vám zníži daň

Možno aj vy patríte k zamestnancom, ktorým firma v najbližšej decembrovej výplate vyplatí okrem mzdy aj odmeny, prémie či trinásty plat. Pripravte sa však na to, že z nich budete platiť dane a aj odvody.

Trinásty plat či odmena?
Firmy zvyknú vyplácať rôzne druhy odmien, od jednorázových podľa rozhodnutia majiteľa firmy, alebo podľa zmluvne dohodnutých prémií vo forme percentuálneho podielu na mzde, prípadne podľa podielu dosiahnutých výsledkov hospodárenia. Hlavný rozdiel medzi odmenou a trinástym platom je ten, že kým trinásty plat je väčšinou dohodnutý v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, odmena sa vypláca podľa výsledkov jednotlivca či firmy. Jej vyplatenie a výška závisia len od rozhodnutia nadriadeného, prípadne zamestnávateľa.


Zdaňovanie odmien
Akákoľvek odmena, či už mesačná, polročná alebo ročná vstupuje podľa slov Dagmar Bednárikovej, daňovej poradkyne do vymeriavacieho základu pre odvody do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne. Teda odvody z odmeny platíte vy ako zamestnanec aj váš zamestnávateľ. Stáva sa aj súčasťou na výpočet dane. "Iba v prípade, ak vďaka odmene celkový príjem zamestnanca presiahne maximálny mesačný vymeriavací základ pre výpočet odvody do Sociálnej i zdravotnej poisťovne, tak z prevyšujúcej sumy sa odvody neplatia." To v praxi znamená, že ak vďaka odmene váš celkový príjem presiahne 1 116,75 eura (maximálny vymeriavací základ) pre nemocenské poistenie a 2 978 eura na ostatné fondy, a na výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne 2 169 eura, tak z prevyšujúcej sumy odvody nebudete platiť.

Ako dodáva Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, pri vyplatení vyššej odmeny môže dôjsť aj k tomu, že sa ako zamestnanec posuniete do hranice príjmov tzv. milionárskej dane (v roku 2009 to platilo pri dosiahnutí základu dane 31 489,92 eura), od ktorej sa začína znižovať nezdaniteľná časť základu dane." Pokiaľ vám firma vyplatí trinásty plat, ide o príjem zo závislej činnosti. Bez ohľadu na jeho výšku sa pripočíta k ostatným vašim príjmom, ktoré vám za mesiac firma vyplatí a úhrn príjmov sa zdaní spolu (mesačnou sadzbou dane po odpočte poistného a nezdaniteľných nárokových súm).

Novinky od budúceho roka
Kým v tomto roku ste napríklad pri vyplatení odmien kvôli pracovným či životným jubileám dostali zo sociálneho fondu príspevok, z ktorého platíte len daň, od januára by to malo byť inak. Zaplatíte z neho nielen daň, ale aj odvody. Rovnako aj z odstupného či odchodného, alebo nadlimitných cestovných náhrad. Ako dodáva Jaroslava Lukačovičová, podľa návrhu novely zákona o zdravotnom poistení, vymeriavacím základom pre zdravotné odvody bude akýkoľvek zdaniteľný príjem zamestnanca. Zavádza sa nový pojem "zárobková činnosť“ - podľa ktorej sa bude zdaňovať akýkoľvek príjem podľa paragrafu 5 až 8 zákona o dani z príjmov, s výnimkou dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a výkonu činnosti osobného asistenta."

Návrh novely zákona o sociálnej poistení prináša zmenu v tom, že povinne poisteným bude každý, kto má pravidelný príjem zo závislej činnosti, okrem už spomínaných dohôd mimo pracovného pomeru. To znamená, že tieto zložky mzdy sa stanú vymeriavacím základom pre výpočet odvodov do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne. "Z hľadiska odvodov sa na rok 2011 situácia meniť nebude v prípade odmien ani trinásteho platu. Zmena však nastane v uplatnení výšky nezdaniteľnej časti základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane bude 296,60 eura na mesiac, čiže 3 559,30 eura ročne," upresňuje Lukačovičová. Novela zákona o dani z príjmov by mala byť v krátkom čase predložená do pripomienkového konania.

Prevažne zamestnanci
Odmeny skôr vo firmách dostávajú zamestnanci ako živnostníci. Podľa slov Jaroslavy Lukačovičovej sa prípady, kedy sa obchodní partneri dohodnú na fakturácii navyše mimo dohodnutých zmluvných podmienok, vyskytujú pomerne zriedkavo. Z tohto pohľadu sú na tom zamestnanci lepšie. Tak isto pracovníci pracujúci na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru patria k okruhu zamestnancov, ktorým sa odmeny vo väčšine prípadov nevyplácajú.

Zuzana Kullová

Najnovšie príspevky

Nie je vložená žiadna reakcia (názor).