15.12.2014, 00:04

Čo by ste mali vedieť o prenájme nehnuteľnosti

Základné pravidlá prenájmu bytov a rodinných domov. Pozrite sa, aké podmienky musíte splniť, aby bol prenájom legálny.

Čo by ste mali vedieť o prenájme nehnuteľnosti


1 901,67 eura 

Od tohto súčtu príjmov v roku 2014, vrátane príjmov z prenájmu, musí každá osoba v marci 2015 zaplatiť daň.  

500 eur

je pri prenájme oslobodených od zdanenia. Pred zdanením sa odpočíta z príjmu.   


Pokuty za nepodanie daňového priznania

30 eur
pokuty hrozí prenajímateľovi bytu, ak nepodá daňové priznanie. Správca dane mu vyrubí aj úrok z omeškania z dlžnej sumy. Pri výpočte sa použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň zaplatený alebo odvedený, alebo sa použije ročná úroková sadzba 15 %. Úrok sa vypočíta z každého dňa omeškania. 
Úrok sa nevyrubí, ak jeho výška nepresiahne 5 eur.1.

Povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade

a)
Ak daňovník prenajme byt, či rodinný dom, prípadne ich časť a nie je registrovaný na daňovom úrade, musí sa zaregistrovať do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nehnuteľnosť prenajal. 
Ak je už na daňovom úrade registrovaný lebo podniká, alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, opakovane sa registrovať už nemusí a ani oznámiť začiatok prenájmu. 
b)
Úrad osobu zaregistruje v lehote do 30 dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v jej podaní. Daňovníkovi pridelí daňové identifikačné číslo.  


2.

Zrušenie registrácie 

Ak nastali skutočnosti, ktoré vedú k zrušeniu registrácie, daňovník musí o zrušenie požiadať do 30 dní odo dňa, keď nastali. Do 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie musí vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii.  


3.

Platenie dane z príjmov 

Povinnosť platiť dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období 2014 dosiahne príjmy vyššie ako 1 901,67 eura (vrátane príjmu z prenájmu). 

Typ daňového priznania
Pri príjme z prenájmu fyzická osoba podáva daňové priznanie typu B. Zdaniteľné príjmy (po odpočítaní 500 eur) sa uvádzajú v VI. oddiele v tabuľke č. 1 na riadku č. 10, v stĺpci 1. 


4.

Odvody do poisťovní 

Zdravotné poistenie
Fyzická oso

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN.

Aj vďaka vám môžeme tvoriť poctivý obsah. Zaregistrujte sa do HNkonta a čítajte naše spravodajstvo, analýzy i komentáre. Všetko na jednom mieste a v kontexte. Ďakujeme, vážime si vašu podporu.

HNkonto umožňuje prístup k informáciám z Hospodárskych novín a aj k vybraným titulom vydavateľstva Mafra Slovakia.

HNkonto Vám umožní prístup k digitálnemu obsahu Hospodárskych novín a špecializovaných titulov vydavateľstva MAFRA Slovakia. V prípade problémov, skúste prosím obnoviť stránku (napríklad stlačením [F5] alebo Aktualizovať v okne prehliadača).